Nauka w szkołach Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest odpłatna.

Nasze szkoły są finansowane na zasadzie non profit, do oznacza, że ewentualna nadwyżka finansowa jest inwestowana w rozwój szkoły. 

Wysokość czesnego

Czesne w szkole podstawowej wynosi 1150 zł i jest płatne przez 12 miesięcy w roku, od 1 lipca roku rozpoczęcia nauki do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego

Ulgi dla rodzeństw

Rodzeństwom przysługuje ulga systemowa w wysokości:

10% kwoty czesnego na drugie dziecko,

50% kwoty czesnego na trzecie i kolejne dziecko,

pod warunkiem, że rodzeństwo nadal uczęszcza do szkoły.

Fundusz stypendialny

Z myślą o rodzinach znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej Zarząd SKT nr 15 STO utworzył Socjalny Fundusz Stypendialny działający na podstawie załączonego regulaminu.

Regulamin – załącznik

Regulamin Szkolnego Funduszu Stypendialnego

Skład Komisji Stypendialnej w kadencji 2022-2025:

– Natalia Awedyk

– Aleksandra Balcerowicz-Bibel

– Magdalena Jarosz

kontakt: komisjastypendialna@spolecznajedynka.pl


Rozliczenia ze szkołą są dokonywane za pośrednictwem aplikacji Pagaspot: https://auth.pagaspot.com/login