ZASADY REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
na rok szkolny 2024/2025

  1. Program wychowawczy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO został opracowany w oparciu o przesłania filozofii chrześcijańskiej. Wychowawcy w swej pracy z dziećmi kierują się etyką katolicką. Przed podjęciem decyzji przez rodziców o ubieganiu się o miejsce dla dziecka w szkole, winni oni zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły, by decyzję o wyborze szkoły podjąć świadomie.
  2. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
  3. Zapisy odbywają się:
   • do 30 listopada 2023 dla kandydatów, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły,
   • do 31 stycznia 2024 dla pozostałych kandydatów

   poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły. Od 1 lutego 2024 zapisy przyjmowane są na listę rezerwową. Kolejność zapisu nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu dziecka.

    Naboru uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

   • dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,
   • przedstawiciel zarządu SKT nr 15 STO,
   • pedagog i psycholog szkolny,
   • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
  4. Udział w rekrutacji jest odpłatny. Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i pokrywa część kosztów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.
  5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny Komisji Rekrutacyjnej, mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Poznaniu STO.
  6. Procedura kwalifikacyjna obejmuje:
   • badanie dojrzałości szkolnej dziecka przez pedagoga i psychologa szkolnego,
   • zajęcia grupowe dla dzieci z przyszłymi wychowawcami,
   • spotkanie rodziców z komisją rekrutacyjną.
  7. Ewentualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych należy dostarczyć do sekretariatu szkoły przed spotkaniem z komisją rekrutacyjną, jednak nie później niż 28 lutego 2024.
  8. Ogłoszenie listy uczniów nastąpi nie później niż 17 kwietnia 2024.
  9. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:
   • podpisania umowy o kształcenie dziecka w terminie 7 dni od jej udostępnienia,
   • dokonania wpłat wynikających z warunków umowy,
   • odbioru w sekretariacie szkoły opinii dotyczącej stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,
   • udziału w zebraniu organizacyjnym z dyrekcją i wychowawcami klas.
  10. Niedopełnienie tych czynności określonych oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

Regulamin rekrutacji uzupełniającej

Regulamin rekrutacji uzupełniającej
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1
im. św Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

Komisja Rekrutacyjna

Naboru do szkoły dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 • Dyrektor Szkoły – przewodniczący Komisji, 
 • Przedstawiciel Zarządu SKT nr 15 STO, 
 • Psycholog szkolny,
 • Wychowawca klasy.

2.    Zapisy dzieci   

Zapisy odbywają  się poprzez: wypełnienie formularza „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły", na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.

 3.    Zasady przyjęcia do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej

Procedura rekrutacyjna obejmuje: 

 1. dostarczenie świadectwa z ostatnich dwóch klas, a w przypadku złożenia wniosku w drugim półroczu – wyników z pierwszego półrocza i świadectwa ostatniej klasy. Od kandydatów wymagana jest średnia powyżej 4.0 z przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka, historia i przyroda oraz ocena z zachowania nie niższa niż dobry.
 2. przedstawienia dokumentacji dotyczącej indywidualnych potrzeb edukacyjnych, zdrowotnych i rozwojowych dziecka, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych i inn.
 3. możliwość sprawdzenia umiejętności ucznia z wiodących przedmiotów przed podjęciem decyzji przez Komisję
 4. przeprowadzenie testu z języka angielskiego w przypadku przyjęcia do klasy wyższej niż pierwsza Szkoły Podstawowej
 5. rozmowa kandydata z psychologiem i wychowawcą klasy
 6.  indywidualne spotkanie rodziców z Komisją Rekrutacyjną, 
 7. pozytywna opinia Komisji rekrutacyjnej po wszystkich etapach rekrutacji

4.     Umowa

Rodzice dziecka przyjętego do szkoły zobowiązani są do podpisania Umowy o naukę  w terminie 7 dni od poinformowania o przyjęciu dziecka oraz dokonania wpłat, wynikających z warunków Umowy – w dniu podpisania umowy.

Uwaga! 

Komisja Rekrutacyjna może nie przyjąć dziecka do Szkoły bez podania przyczyny.

Zgłoszenie ucznia do szkoły