Rekrutacja do liceum w Poznaniu to ważny proces w życiu ucznia, mający często główny wpływ na przebieg jego dalszej kariery. Decyzji o wyborze liceum i wzięciu udziału w naborze nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Jeśli myślisz poważnie o swojej przyszłości, już dziś zapoznaj się z kryteriami rekrutacji do Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Rekrutacja do liceum Poznań – zasady rekrutacji

Przeczytaj uważnie zasady rekrutacji do liceum w Poznaniu. Dzięki temu zrozumiesz, na czym powinieneś się szczególnie skupić i co należy przygotować, by osiągnąć wymagane progi punktowe. Praktycznie równoważne są nagrana autoprezentacja kandydata i rezultat rozmowy wstępnej na żywo, jak i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminów. Szczegółowe zasady przyznawania punktów są jawne.

Dużym atutem w procesie naboru do liceum jest uczestnictwo w finałach konkursów i przedmiotowych olimpiad. Do składania wniosków o przyjęcie do naszej szkoły zapraszamy również kandydatów z zagranicy.

Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy wypełnisz online. Uważnie i zgodnie z prawdą odpowiadaj na pytania z formularza.  By uniknąć nieporozumień, zwróć również uwagę na terminy rekrutacji i zasady uiszczania niezbędnych opłat. Jeśli zostaniesz przyjęty w szeregi naszych uczniów, przygotuj się do testu z języka angielskiego, który przyporządkuje Cię do odpowiedniej grupy. W wypadku braku pozytywnej decyzji o przyjęciu do LO, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, w której nieco łatwiej jest spełnić kryteria punktacji.

Skontaktuj się z nami, jeśli cokolwiek budzi Twoje wątpliwości. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego na rok szkolny 2024/25

I. Kryteria rekrutacji

Decyzja o przyjęciu do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO jest podejmowana na podstawie:

 1. autoprezentacji kandydata (maks. 35 punktów);
 2. wyników rozmowy wstępnej (maks. 60 punktów);
 3. wyników egzaminu (maks. 45 punktów):
  • w rekrutacji podstawowej: wyników uzyskanych przez kandydata na wewnętrznym egzaminie wstępnym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
  • w rekrutacji uzupełniającej: wyników egzaminu ósmoklasisty;
 4. wyników uzyskanych na świadectwie (maks. 80 punktów): 
  • w rekrutacji podstawowej: świadectwo z siódmej klasy,
  • w rekrutacji uzupełniającej: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

II. Przebieg rekrutacji i zasady przyznawania punktów

 1. Zgłoszenie kandydata i opłata rekrutacyjna. Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniają wniosek zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Formularz zawiera niezbędne dane osobowe ucznia, inne dane niezbędne dla podjęcia decyzji o przyjęciu do szkoły oraz wybór deklarowanych przedmiotów rozszerzonych. Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczenia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 zł na rachunek bankowy szkoły najpóźniej trzy dni przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym.
 2. Autoprezentacja kandydata. Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy pierwszej przygotowują krótką autoprezentację, przedstawiając w niej swoje zainteresowania, osiągnięcia. Może ona mieć postać filmu lub prezentacji z nagraną ścieżką dźwiękową; czas trwania  maksymalnie 3 minuty. Autoprezentacja powinna zostać przesłana na adres rekrutacja@spolecznajedynka.pl najpóźniej trzy dni przed rozmową wstępną. Autoprezentacja jest oceniana w skali: 35, 30, 25, 20, 15 lub 10 punktów.
 3. Rozmowa wstępna. Rozmowę z kandydatem prowadzi zespół złożony z nauczycieli. Rozmowa dotyczy zainteresowań kandydata, wiedzy ogólnej, współczesnych problemów życia społecznego, kultury i sztuki. Jej celem jest także sprawdzenie kompetencji społecznych kandydata, umiejętności logicznego myślenia i kreatywności. Rozmowa trwa ok. 25 minut i jest oceniana w skali: 60, 50, 40, 30, 20 lub 10 punktów.
 4. Punkty za egzamin. Kandydaci biorący udział w rekrutacji podstawowej przystępują do wewnętrznego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Kandydat może uzyskać łącznie 45 punktów za egzamin. Sumę wyników procentowych wszystkich części egzaminu mnoży się przez 0,15. 

Kandydaci biorący udział w rekrutacji uzupełniającej mogą uzyskać łącznie 45 punktów za egzamin ósmoklasisty. Sumę wyników procentowych wszystkich części egzaminu mnoży się przez 0,15. 

 1. Punkty za świadectwo. Rekrutacja w terminie podstawowym prowadzona jest w oparciu o wyniki ze świadectwa ukończenia siódmej klasy. Rekrutacja w terminie uzupełniającym prowadzona jest w oparciu o wyniki ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W każdym przypadku kandydat może uzyskać łącznie 40 punktów na świadectwie, w tym 4 punkty za ocenę zachowania i 36 punktów za oceny z wymienionych niżej przedmiotów. 

 1. dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na rozszerzenia łączone z rozszerzoną matematyką:
  • ocena z matematyki,
  • najwyższa ocena spośród przedmiotów: chemia, fizyka, biologia,
  • najwyższa ocena spośród przedmiotów: historia, geografia,
  • ocena z języka angielskiego.
 2. dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na rozszerzenia łączone z podstawową matematyką:
  • najwyższa ocena spośród przedmiotów: matematyka, język polski,
  • najwyższa ocena spośród przedmiotów: chemia, fizyka, biologia,
  • najwyższa ocena spośród przedmiotów: historia, geografia,
  • ocena z języka angielskiego.

Wymienione oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 • celujący – 9 punktów,
 • bardzo dobry – 8 punktów,
 • dobry – 5 punktów,
 • dostateczny – 1 punkt,
 • dopuszczający – 0 punktów.

Ocena zachowania przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

 • ocena wzorowa – 4 punkty,
 • ocena bardzo dobra – 2 punkty.
 1. Punkty za udokumentowane osiągnięcia naukowe i sportowe. Kandydat może uzyskać łącznie 20 punktów za udokumentowane osiągnięcia naukowe i sportowe.
 2. Punkty za udokumentowaną działalność społeczną. Kandydat może uzyskać łącznie 20 punktów za udokumentowaną działalność społeczną.

III. Laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty uzyskują 125 punktów z części oceny, o której mowa w punkcie II.4 – II.7.
 2. Kandydaci spełniający warunki, o których mowa w punkcie 1. dokonują autoprezentacji i odbywają rozmowę wstępną zgodnie z zasadami opisanymi w p. II.2 oraz II.3.

IV. Kandydaci z zagranicy

Warunkiem przyjęcia do szkoły osoby, która uczyła się za granicą, jest:

 1. okazanie świadectwa uprawniającego do podjęcia nauki na poziomie liceum;
 2. przedstawienie autoprezentację, przedstawiającej zainteresowania, pasje, osiągnięcia kandydata; może ona mieć postać filmu lub prezentacji z nagraną ścieżką dźwiękową; czas trwania  maksymalnie 3 minuty;
 3. odbycie rozmowy wstępnej prowadzonej przez zespół złożony z nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Celem rozmowy jest ocena zdolności do podjęcia nauki na poziomie liceum.

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor w oparciu o opinię zespołu i dostępność wolnych miejsc.

V. Terminy rekrutacji i opłaty

Rekrutacja w terminie podstawowym:

 • przyjmowanie zgłoszeń – do 15 kwietnia 2024
 • dostarczenie świadectwa ukończenia klasy siódmej i odpisu ocen śródrocznych z I półrocza klasy ósmej – do 20 kwietnia 2024
 • egzamin wewnętrzny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego: 20 kwietnia 2024
 • dostarczenie autoprezentacji – do 20 kwietnia 2024
 • rozmowy wstępne – 15 kwietnia -20 maja 2024 (wg terminarza podanego na stronie szkoły)
 • wyniki rekrutacji: 24 maja 2024
 • podpisanie umów edukacyjnych: w terminie 2 tygodni od otrzymania umowy

Zgłoszenie ucznia do szkoły