Rekrutacja do liceum w Poznaniu to ważny proces w życiu ucznia, mający często główny wpływ na przebieg jego dalszej kariery. Decyzji o wyborze liceum i wzięciu udziału w naborze nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Jeśli myślisz poważnie o swojej przyszłości, już dziś zapoznaj się z kryteriami rekrutacji do Społecznego Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Rekrutacja do liceum Poznań – zasady rekrutacji

Przeczytaj uważnie zasady rekrutacji do liceum w Poznaniu. Dzięki temu zrozumiesz, na czym powinieneś się szczególnie skupić i co należy przygotować, by osiągnąć wymagane progi punktowe. Praktycznie równoważne są nagrana autoprezentacja kandydata i rezultat rozmowy wstępnej na żywo, jak i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminów. Szczegółowe zasady przyznawania punktów są jawne.

Dużym atutem w procesie naboru do liceum jest uczestnictwo w finałach konkursów i przedmiotowych olimpiad. Do składania wniosków o przyjęcie do naszej szkoły zapraszamy również kandydatów z zagranicy.

Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy wypełnisz online. Uważnie i zgodnie z prawdą odpowiadaj na pytania z formularza.  By uniknąć nieporozumień, zwróć również uwagę na terminy rekrutacji i zasady uiszczania niezbędnych opłat. Jeśli zostaniesz przyjęty w szeregi naszych uczniów, przygotuj się do testu z języka angielskiego, który przyporządkuje Cię do odpowiedniej grupy. W wypadku braku pozytywnej decyzji o przyjęciu do LO, możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, w której nieco łatwiej jest spełnić kryteria punktacji.

Skontaktuj się z nami, jeśli cokolwiek budzi Twoje wątpliwości. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Spotkanie inauguracyjne roku 2023/24

Terminarz rekrutacji

Terminy rekrutacji do klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego na rok szkolny 2022/23
przyjmowanie zgłoszeń kandydatów  do 24 czerwca 2023
rozmowy wstępne

kwiecień 2023
czerwiec 2023
lipiec 2023

(harmonogram zostanie opublikowany w marcu)

dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu do 11 lipca 2023
 ogłoszenie wyników do 14 lipca 2023
 podpisanie umów edukacyjnych do 24 lipca 2023

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego na rok szkolny 2023/24

I. Kryteria rekrutacji

Podstawą decyzji o przyjęciu do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO odbywają się na podstawie:

 1. autoprezentacji kandydata i wyników rozmowy wstępnej – możliwe jest uzyskanie 95 punktów;
 2. wyników uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, egzaminie ósmoklasisty oraz innych osiągnięć – możliwe jest uzyskanie 125 punktów.

II. Przebieg rekrutacji i zasady przyznawania punktów

 1. Zgłoszenie kandydata i opłata rekrutacyjna. Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniają wniosek zamieszczony na stronie internetowej szkoły najpóźniej trzy dni przed ogłoszonymi terminami rozmów wstępnych. Formularz zawiera niezbędne dane osobowe ucznia, inne dane niezbędne dla podjęcia decyzji o przyjęciu do szkoły oraz wybór deklarowanych przedmiotów rozszerzonych. Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczenia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł na rachunek bankowy szkoły najpóźniej trzy dni przed terminem rozmowy wstępnej.
 2. Autoprezentacja kandydata. Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy pierwszej przygotowują krótką autoprezentację, przedstawiając w niej swoje zainteresowania, pasje, osiągnięcia. Może ona mieć postać filmu lub prezentacji z nagraną ścieżką dźwiękową; czas trwania  maksymalnie 3 minuty. Autoprezentacja jest oceniana w skali: 35, 30, 25, 20, 15 lub 10 punktów. Autoprezentacja powinna zostać przesłana na adres rekrutacja@spolecznajedynka.pl najpóźniej trzy dni przed rozmową wstępną.
 3. Rozmowa wstępna. Rozmowę z kandydatem prowadzi zespół złożony z nauczycieli. Rozmowa dotyczy zainteresowań i pasji kandydata, wiedzy ogólnej, współczesnych problemów życia społecznego, kultury i sztuki. Jej celem jest także sprawdzenie kompetencji społecznych kandydata, umiejętności logicznego myślenia i kreatywności. Rozmowa trwa ok. 20 minut i jest oceniana według skali: 60, 50, 40, 30, 20 lub 10 punktów. Rozmowy wstępne planowane są na okres od kwietnia do czerwca 2023 roku. Na miesiąc przed terminami rozmów kandydaci otrzymają link umożliwiający zarezerwowanie  terminu. 
 4. Punkty za egzamin ósmoklasisty. Kandydat może uzyskać łącznie 45 punktów za egzamin ósmoklasisty. Sumę wyników procentowych wszystkich części egzaminu mnoży się przez 0,15.
 5. Punkty za świadectwo. Kandydat może uzyskać łącznie 40 punktów na świadectwie, w tym 4 punkty za ocenę zachowania i 36 punktów za oceny z wymienionych niżej przedmiotów.
  1. dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na rozszerzenia łączone z rozszerzoną matematyką:
   • ocena z matematyki,
   • najwyższa ocena spośród przedmiotów: chemia, fizyka, biologia,
   • najwyższa ocena spośród przedmiotów: historia, geografia,
   • ocena z języka angielskiego.
  2. dla kandytatów ubiegających się o przyjęcie na rozszerzenia łączone z podstawową matematyką:
   • najwyższa ocena spośród przedmiotów: matematyka, język polski,
   • najwyższa ocena spośród przedmiotów: chemia, fizyka, biologia,
   • najwyższa ocena spośród przedmiotów: historia, geografia,
   • ocena z języka angielskiego.

Wymienione oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 • celujący – 9 punktów,
 • bardzo dobry – 8 punktów,
 • dobry – 5 punktów,
 • dostateczny – 1 punkt,
 • dopuszczający – 0 punktów.

Ocena zachowania przeliczana jest na punkty w następujący sposób:

 • ocena wzorowa – 4 punkty,
 • ocena bardzo dobra – 2 punkty.
 1. Punkty za udokumentowane osiągnięcia naukowe i sportowe. Kandydat może uzyskać łącznie 20 punktów za udokumentowane osiągnięcia naukowe i sportowe.
 2. Punkty za udokumentowaną działalność społeczną. Kandydat może uzyskać łącznie 20 punktów za udokumentowaną działalność społeczną.

III. Laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty uzyskują 125 punktów z części oceny, o której mowa w punkcie II.4 – II.7.
 2. Kandydaci spełniający warunki, o których mowa w punkcie 1. dokonują autoprezentacji i odbywają rozmowę wstępną zgodnie z zasadami opisanymi w p. II.2 oraz II.3.

IV. Kandydaci z zagranicy

Warunkiem przyjęcia do szkoły osoby, która uczyła się za granicą, jest:

 1. okazanie świadectwa uprawniającego do podjęcia nauki na poziomie liceum;
 2. przedstawienie autoprezentację, przedstawiającej zainteresowania, pasje, osiągnięcia kandydata; może ona mieć postać filmu lub prezentacji z nagraną ścieżką dźwiękową; czas trwania  maksymalnie 3 minuty;
 3. odbycie rozmowy wstępnej prowadzonej przez zespół złożony z nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Celem rozmowy jest ocena zdolności do podjęcia nauki na poziomie liceum.

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor w oparciu o opinię zespołu i dostępność wolnych miejsc.

V. Terminy rekrutacji i opłaty

 1. Spotkania rekrutacyjne odbywają się zgodnie z terminarzem podanym na stronie szkoły.
 2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie ogłoszonym na stronie internetowej.
 3. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w terminie ogłoszonym na stronie internetowej.
 4. Rodzice uczniów przyjętych do szkoły zobowiązani są w ciągu 10 dni od opublikowania wyników rekrutacji podpisać umowę edukacyjną i wpłacić na konto szkoły wpisowe.

Zgłoszenie ucznia do szkoły