3 października 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
 1. Aby dokonać rejestracji do systemu bibliotecznego należy w zakładce <BIBLIOTEKA> wybrać <KATALOG ONLINE>.
 2. Gdy otworzy nam się strona z katalogiem, należy kliknąć w ikonkę z kluczami
  w prawym górnym rogu. Następnie w otwartym nowym oknie wybrać opcję „Załóż konto” i dalej postępować zgodnie z prezentowanymi przez program wskazówkami.
 3. Do każdego bibliotecznego konta czytelniczego, należącego do uczniów
  oraz pracowników szkoły, został wprowadzony osobisty, szkolny adres mailowy. Na ten adres osoba rejestrująca się powinna otrzymać
  maila zatytułowanego <Aktywacja konta/przypomnienie hasła> z adresu rejestr-uzytkownikow@vulcan.net.pl. Po kliknięciu na umieszczony tam link czytelnik założy sobie konto i ustawi swoje hasło. Hasło będzie potrzebne do każdorazowego logowania.
 4. W sytuacji gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy, należy
  zgłosić je bezpośrednio bibliotekarzowi lub wysłać informację na adres biblioteka@spolecznajedynka.pl.
 5. Rodzice – czytelnicy biblioteki szkolnej również mogą uzyskać dostęp do swoich kont bibliotecznych. Wymagane jest jednak wcześniejsze podanie swojego adresu mailowego (można go przysłać na adres biblioteka@spolecznajedynka.pl.)
  Po wprowadzeniu tych danych będzie można dokonać rejestracji według powyższych wskazówek.
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Uczniowie klas zerowych korzystają z biblioteki pod opieką rodziców i wypożyczają książki na ich konto biblioteczne.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając
  lub przeglądając na miejscu.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Przeczytane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Wypożyczane książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik, który zgubi książkę musi odkupić taką samą lub dostarczyć inną pozycję wskazaną przez nauczyciela - bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej (zniszczonej).
 7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego (przed radą wychowawczą). Niezastosowanie się do tego punktu może wpłynąć
  na ocenę z zachowania oraz uniemożliwi wypożyczanie kolejnych pozycji w nowym roku szkolnym aż do momentu rozliczenia się z zaległości. 
 8. Uczeń, który spełnił wymogi opisane w punkcie 7. regulaminu, może wypożyczyć książki na wakacje. Zwrot tych pozycji we wrześniu kolejnego roku szkolnego jest warunkiem ponownego  korzystania z biblioteki. 
 9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 10. Z czytelni mogą korzystać uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którzy chcą tutaj poczytać książki, czasopisma lub skorzystać ze stanowisk komputerowych.
 11. W czasie dużej przerwy uczniowie mogą przebywać w bibliotece tylko wówczas, gdy nie wychodzą na boisko szkolne. Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia muszą pozostać w budynku winni przedłożyć pisemną informację od rodziców lub opiekunów na ten temat.
 12. W czytelni mogą odrabiać lekcje uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej i gimnazjaliści. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej odrabiają lekcje pod opieką nauczyciela wspomagającego w specjalnej sali, tzw. sali zajęć cichych, należącej do świetlicy.
 13. Uczniowie, którzy nie posiadają zgody na samodzielny powrót do domu, a chcą przebywać w bibliotece, zobowiązani są po zakończeniu lekcji zgłosić ten fakt  wychowawcy świetlicy. W bibliotece przebywają przez całą jednostkę lekcyjną i nie korzystają w tym czasie z możliwości spożywania posiłków i zakupów
  w sklepiku.
 14. W bibliotece należy zachować ciszę i swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym czytelnikom.
 15. Do biblioteki nie wolno wnosić produktów żywnościowych i odzieży wierzchniej.
 16. Po skończonej pracy czytelnik zobowiązany jest odłożyć na swoje miejsce czasopisma i książki, z których korzystał. Jeżeli nie pamięta skąd wziął daną pozycję, prosi o pomoc bibliotekarza. Opuszczając bibliotekę, czytelnik zobowiązany jest do uporządkowania swojego miejsca pracy.
 17. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z biblioteki.
 1. Komputery w bibliotece służą wyłącznie do celów naukowych i dydaktycznych oraz do korzystania 
  z katalogu bibliotecznego on-line.
 2. Uczeń powinien poinformować  nauczyciela – bibliotekarza o celu w jakim chce korzystać z komputera.
 3. Czytelnik może korzystać z bibliotecznych katalogów komputerowych, serwisów internetowych
  oraz zbiorów multimedialnych (encyklopedie, słowniki).
 4. Uczeń może w bibliotece, po uzgodnieniu z nauczycielem - bibliotekarzem,  drukować w wersji czarno-białej tylko materiały  potrzebne do wykorzystania podczas  lekcji, prace konkursowe i inne  dokumenty mające związek z dydaktyką. Uczeń w bibliotece nie korzysta z drukarek kolorowych, nie drukuje zdjęć, obrazów
  i innych dokumentów.
 5. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 6. Zabrania się:
  • instalowania na komputerach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobranego
   przez Internet,
  • dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowań sprzętu.
 7. Komputery nie mogą być wykorzystywane do:
  • wyszukiwania informacji o treści obrażającej uczucia innych (wchodzenia na strony o treści pornograficznej, rasistowskiej, związanej z przemocą)
  • grania
  • dokonywania zakupów w sieci (sklepy, aukcje internetowe)
  • celów rozrywkowych (wizyty na portalach społecznościowych, rozmowy poprzez komunikatory i czat)
 8. Użytkownicy komputerów zobowiązani są po upływie 15 minut ustąpić miejsca osobom czekającym na dostęp do komputera. Dłuższe prace np. prezentacje wykonujemy na dodatkowych zajęciach w pracowni komputerowej.
 9. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają nauczyciele.
 10. Najmłodsi uczniowie mogą korzystać z Internetu, tylko pod warunkiem wcześniejszej   nauki obsługi tego narzędzia na lekcjach informatyki.
 11. Pracując przy komputerze należy zachować ciszę umożliwiającą wszystkim spokojną   pracę. Przy jednym stanowisku może pracować jednocześnie dwoje uczniów.
 12. Bibliotekarz ma prawo przerwać korzystanie z komputera jeśli uzna, że czytelnik nie stosuje się
  do regulaminu.
 13. Uczeń, który nie przestrzega wyżej wymienionych zasad, pozbawiony zostanie prawa do korzystania
  z komputera co najmniej przez tydzień.
 1. Podręczniki otrzymane w ramach  dotacji stanowią własność szkoły i będą służyły trzem następującym
  po sobie rocznikom, dlatego  należy dbać o ich stan i estetykę; nie wolno w nich  podkreślać, robić notatek.
 2. Podręczniki będą wypożyczane w pierwszych dniach września. Następnie każdy uczeń zobowiązany jest
  do ich podpisania w stosownym miejscu (w przygotowanej przez wydawnictwo tabeli lub na wewnętrznej stronie okładki) tak, by wiadomo było, do kogo należy dany egzemplarz, i kto jest za niego odpowiedzialny.
 3. W czerwcu, (dokładna data zostanie podana w harmonogramie  szkolnym), po zakończeniu zajęć dydaktycznych, podręczniki muszą zostać zwrócone do biblioteki. W przypadku, gdy uczeń rezygnuje
  ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, wówczas z obowiązku tego musi wywiązać się wcześniej.
 4. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciel bibliotekarz oraz obecny wychowawca klasy, dokonują  oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
 6. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.
 7. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. Uczeń kwituje ich odbiór z biblioteki  w momencie odbierania. 

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

F991D018 5172 4CF2 B0D8 E8FCA97075F7


  9F1F10E8 FFE7 4C65 82FB E295C64CDC9B

 38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

fundusze

logo ose large

FB IMG 1662611034550 

Współpracujemy z:

   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F