1. Podręczniki otrzymane w ramach  dotacji stanowią własność szkoły i będą służyły trzem następującym
  po sobie rocznikom, dlatego  należy dbać o ich stan i estetykę; nie wolno w nich  podkreślać, robić notatek.
 2. Podręczniki będą wypożyczane w pierwszych dniach września. Następnie każdy uczeń zobowiązany jest
  do ich podpisania w stosownym miejscu (w przygotowanej przez wydawnictwo tabeli lub na wewnętrznej stronie okładki) tak, by wiadomo było, do kogo należy dany egzemplarz, i kto jest za niego odpowiedzialny.
 3. W czerwcu, (dokładna data zostanie podana w harmonogramie  szkolnym), po zakończeniu zajęć dydaktycznych, podręczniki muszą zostać zwrócone do biblioteki. W przypadku, gdy uczeń rezygnuje
  ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, wówczas z obowiązku tego musi wywiązać się wcześniej.
 4. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciel bibliotekarz oraz obecny wychowawca klasy, dokonują  oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
 6. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.
 7. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. Uczeń kwituje ich odbiór z biblioteki  w momencie odbierania.