3 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Zajęcia „Ortograffiti” są alternatywną formą nauczania ortografii i matematyki, bazującą na nauczaniu wielozmysłowym i rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Uczniowie w małych grupach uczą się przez zabawę, rozwiązując quizy, rebusy i krzyżówki, czytając zabawne teksty specjalnie dostosowane do potrzeb dziecka dyslektycznego. Oprócz doskonalenia umiejętności stosowania reguł ortograficznych, usprawniania techniki czytania i pisania czy kształtowania zdolności rozumowania, zajęcia te pozwalają na podniesienie wiary we własne umiejętności uczniów z dysleksją lub dzieci z ryzyka dysleksji.

Metoda Ortograffiti:

 • zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z ucznia­mi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
 • konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz –wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji.
 • umożliwia realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Cele ogólne Metody Ortograffiti

 1.      Sprawność funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych.
 2.      Płynne czytanie, zwłaszcza w zakresie techniki czytania i rozumienia czytanego tekstu.
 3.      Postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej, poziomu graficznego pisma.
 4.      Rozwój sprawności językowej w zakresie form wypowiedzi pisemnej, konstruowania wypowiedzi ustnej.
 5.      Sprawność liczenia.

Metoda Ortograffiti jest w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego – odpowiada jego wymaganiom formalno-prawnym oraz praktycznym. Zależnie od etapu edukacji, zmienia swoją specyfikę, dostosowując się do zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb uczniów.


Ortograffiti z Bratkiem dla najmłodszych

To zajęcia, w których stosowane są elementy „Programu wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - Ortograffiti z Bratkiem”.

Celem zajęć jest stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, pogłębianie zrozumienia wiadomości oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej -  umiejętności czytania, pisania i mówienia, ponadto kształcenie odpowiedniego poziomu kompetencji społecznych i emocjonalnych, w tym dotyczących odporności i motywacji.

Adresowane są dla uczniów, którzy „chcą lepiej znać, rozumieć i umieć język ojczysty -  polski”, którzy pragną pokonywać swoje trudności szkolne i usprawniać kompetencje językowe.

Umożliwiają poznawanie przygód Bratka i przyjaciół z jego klasy oraz historii innych dzieci i ich rodzin, identyfikowanie się z postaciami literackimi oraz wyszukiwanie analogii we własnych przeżyciach i doświadczeniach. Aktywizują do uważnego słuchania (bajek i innych tekstów, nagrań dźwiękowych), do prawidłowego analizowania informacji i formułowania wypowiedzi ustnych, do coraz bardziej sprawnego czytania na głos i po cichu ze zrozumieniem oraz pisania - poprawnego pod względem graficznym, stylistycznym i ortograficznym.

Oferują zabawy, ćwiczenia i gry dydaktyczne dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

Kładą nacisk na samodzielne realizowanie zadań, uczą również współdziałania - pracy w parach i w grupach.

Zaspokajając potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, przyczyniają się do uzyskiwania przez nich sukcesów szkolnych „na ich miarę”, ponadto motywują dzieci do uczenia się, wzmacniają ich samoocenę oraz wiarę we własny potencjał.

ortograffiti1.png

ortograffiti2.png

Zespół Ortograffiti w naszej szkole:

 • Agnieszka Ratajczak
 • Joanna Artiemjew
 • Magdalena Andrysiak
 • Anna Kozak
 • Agata Domańska

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

F991D018 5172 4CF2 B0D8 E8FCA97075F7


  9F1F10E8 FFE7 4C65 82FB E295C64CDC9B

 38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

fundusze

logo ose large

FB IMG 1662611034550 

Współpracujemy z:

   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F