16 stycznia 202161 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Zapoznajcie się z zakamarkami Społecznej Jedynki!

Zapraszamy do rezerwowania wizyt w Społecznej Jedynce - TUTAJ.

ZASADY REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
na rok szkolny 2021/2022
 
  1. Program wychowawczy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO został opracowany w oparciu o przesłania filozofii chrześcijańskiej. Wychowawcy w swej pracy z dziećmi kierują się etyką katolicką. Przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o miejsce dla dziecka w szkole, rodzice winni zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły, by decyzję o jej wyborze podjąć świadomie.
  2. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
  3. Zapisy odbywają się do 31 stycznia 2021, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły.
  4. Naboru uczniów dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie:
   • dyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
   • przedstawiciel zarządu SKT nr 15 STO,
   • pedagog szkolny,
   • psycholog szkolny.
  5. Udział w rekrutacji jest odpłatny. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100 zł i pokrywa część kosztów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. W przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji opłata rekrutacyjna zaliczana jest na poczet wpisowego.
  6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny komisji rekrutacyjnej, mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO.
  7. Procedura rekrutacji obejmuje:
   • spotkanie informacyjne 1 lutego 2021 o godz. 1700 dla rodziców zgłoszonych dzieci,
   • indywidualne spotkania z dzieckiem (badanie dojrzałości szkolnej) przez pedagoga i psychologa szkolnego,
   • indywidualne spotkania rodziców z komisją rekrutacyjną.
  8. W zależności od sytuacji spotkania rekrutacyjne mogą odbywać się bezpośrednio lub online.
  9. Ewentualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych rodzice dostarczają na spotkaniu indywidualnym psychologowi lub pedagogowi szkolnemu.
  10. Ogłoszenie listy uczniów nastąpi nie później niż 31 marca 2021.  
   Kodowana lista przyjętych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
  11. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:
   • podpisania umowy o kształcenie dziecka w terminie 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do szkoły,
   • dokonania wpłat wynikających z warunków umowy,
   • odbioru w sekretariacie szkoły opinii dotyczącej stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,
   • udziału w zebraniu organizacyjnym z dyrekcją i wychowawcami klas.
   Niedopełnienie tych czynności określonych oznacza rezygnację z miejsca w szkole.
    

do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik