4 lutego 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Podania do Szkoły Podstawowej Poznań

ZASADY REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
na rok szkolny 2023/2024
 
  1. Program wychowawczy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO został opracowany w oparciu o przesłania filozofii chrześcijańskiej. Wychowawcy w swej pracy z dziećmi kierują się etyką katolicką. Przed podjęciem decyzji przez rodziców o ubieganiu się o miejsce dla dziecka w szkole, winni oni zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły, by decyzję o wyborze szkoły podjąć świadomie.
  2. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
  3. Zapisy odbywają się do 31 stycznia 2023, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły. Od 1 lutego 2023 zapisy przyjmowane są na listę rezerwową. Kolejność zapisu nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu dziecka.
  4. Naboru uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 
   • dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,
   • przedstawiciel zarządu SKT nr 15 STO,
   • pedagog i psycholog szkolny,
   • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
  5. Udział w rekrutacji jest odpłatny. Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i pokrywa część kosztów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.
  6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny Komisji Rekrutacyjnej, mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Społecznej Szkoły Podstawowej  nr 1 STO.
  7. Procedura kwalifikacyjna obejmuje:
   • badanie dojrzałości szkolnej dziecka  przez pedagoga i psychologa szkolnego,
   • zajęcia grupowe dla dzieci,
   • spotkanie rodziców z komisją rekrutacyjną.
  8. Ewentualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych rodzice dostarczają do sekretariatu nie później niż 28 lutego 2023.
  9. Ogłoszenie listy uczniów nastąpi nie później niż 31 marca 2023. Kodowana lista przyjętych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
  10. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do: 
   • podpisania umowy o kształcenie dziecka w terminie 7 dni od jej otrzymania,
   • dokonania wpłat wynikających z warunków umowy,
   • odbioru w sekretariacie szkoły opinii dotyczącej stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, 
   • udziału w zebraniu organizacyjnym z dyrekcją i wychowawcami klas.
  11. Niedopełnienie tych czynności określonych oznacza rezygnację z miejsca w szkole. 

do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

 

 

Regulamin rekrutacji uzupełniającej
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1
im. św Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

 

Komisja Rekrutacyjna

Naboru do szkoły dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 • Dyrektor Szkoły - przewodniczący Komisji, 
 • Przedstawiciel Zarządu SKT nr 15 STO, 
 • Psycholog szkolny,
 • Wychowawca klasy.

2.    Zapisy dzieci   

Zapisy odbywają  się poprzez: wypełnienie formularza "Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły", na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.

 3.    Zasady przyjęcia do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej

Procedura rekrutacyjna obejmuje: 

 1. dostarczenie świadectwa z ostatnich dwóch klas, a w przypadku złożenia wniosku w drugim półroczu - wyników z pierwszego półrocza i świadectwa ostatniej klasy. Od kandydatów wymagana jest średnia powyżej 4.0 z przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka, historia i przyroda oraz ocena z zachowania nie niższa niż dobry.
 2. przedstawienia dokumentacji dotyczącej indywidualnych potrzeb edukacyjnych, zdrowotnych i rozwojowych dziecka, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych i inn.
 3. możliwość sprawdzenia umiejętności ucznia z wiodących przedmiotów przed podjęciem decyzji przez Komisję
 4. przeprowadzenie testu z języka angielskiego w przypadku przyjęcia do klasy wyższej niż pierwsza Szkoły Podstawowej
 5. rozmowa kandydata z psychologiem i wychowawcą klasy
 6.  indywidualne spotkanie rodziców z Komisją Rekrutacyjną, 
 7. pozytywna opinia Komisji rekrutacyjnej po wszystkich etapach rekrutacji

4.     Umowa

Rodzice dziecka przyjętego do szkoły zobowiązani są do podpisania Umowy o naukę  w terminie 7 dni od poinformowania o przyjęciu dziecka oraz dokonania wpłat, wynikających z warunków Umowy - w dniu podpisania umowy.

Uwaga! 

Komisja Rekrutacyjna może nie przyjąć dziecka do Szkoły bez podania przyczyny.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu corocznie prowadzi nabór do klas „zerowych” oraz pierwszych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Organem prowadzącym naszej placówki jest Samodzielne Koło Terenowe nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które sprawuje nadzór nad wszystkimi sprawami administracyjnymi i finansowymi szkolnej społeczności. Rekrutacja do 1 klasy szkoły podstawowej oraz klasy „0” i warunki przyjęcia dzieci są  oparte o wewnętrzny statut oraz regulamin szkoły uchwalone przez Zarząd Koła STO.  Podania do szkoły podstawowej przyjmujemy w terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma podjąć naukę. Poznaj naszą misję, obowiązujące terminy oraz dokładne warunki rekrutacji. Dowiedz się, jakie dokumenty przygotować i wypełnić, aby zgłosić dziecko do naszej szkoły.

Nabór – szkoła podstawowa w Poznaniu – poznaj naszą placówkę  i świadomie złóż podanie

Nabór do naszej szkoły podstawowej jest skierowany w stronę rodziców, którzy dokładnie zapoznali się ze statutem i regulaminem placówki oraz poznali sposób pracy kadry wychowawczej. Zależy nam, aby rejestracja dziecka do szkoły podstawowej była świadoma i podjęta na podstawie rzetelnej analizy metod i technik pracy stosowanych w naszej szkole oraz wartości wyznawanych przez szkolną społeczność.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Poznaniu prowadzi program wychowawczy opracowany w oparciu o przesłania filozofii chrześcijańskiej. Nasi wychowawcy kierują się etyką katolicką, stawiają na połączenie zdobywania twardej wiedzy z kształtowaniem świadomości społecznej dziecka i nauki wykorzystania zdobytych umiejętności także w pracy na rzecz innych.

Zapisy do 1 klasy szkoły podstawowej oraz klasy „zerowej”

Zapisy do 1 klasy szkoły podstawowej oraz klasy „zerowej” wymagają złożenia podania, w którym rodzic zadeklaruje chęć wzięcia udziału w aktualnie prowadzonym naborze. Wraz ze złożeniem wniosku, należy ponieść obowiązującą opłatę. Wysokość opłat rekrutacyjnych oraz czesnego jest ustalana przez organ prowadzący szkołę – w skład zarządu wchodzą osoby wybierane spośród członków SKT nr 15 STO (rodzice i nauczyciele).

Podanie do szkoły podstawowej należy złożyć poprzez dokładne wypełnienie wniosku online dostępnego na naszej stronie internetowej. Elektroniczny zapis do szkoły wymaga podania danych osobowych dziecka i obydwojga rodziców, informacji o przygotowaniu szkolnym oraz innych odpowiedzi potrzebnych w procesie rekrutacyjnym.  Wypełnienie formularza jest równoznaczne z deklaracją chęci wzięcia udziału w naborze i nie wymaga dostarczenia dodatkowego podania w formie papierowej do szkolnego sekretariatu szkoły.

Jak przebiega rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej?

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej jest skierowana w stronę dzieci, których stan rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez konieczności organizowania dodatkowej opieki.

Nasz wewnętrzny system rekrutacji do szkoły podstawowej obejmuje:

 • wypełnienie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły – termin zapisów do szkoły podstawowej mija 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma rozpocząć naukę. Od 1 lutego przyjmujemy zapisy na listę rezerwową (rekrutacja uzupełniająca). Kolejność zapisów nie wpływa na decyzję o przyjęciu dziecka do naszej placówki,
 • uiszczenie obowiązkowej opłaty rekrutacyjnej – jej wysokość ustalana jest przez zarząd SKT 15 STO (w roku szkolnym 2022/2023 opłata wynosi 150 zł). Opłata ma pokryć część kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego,
 • procedurę kwalifikacyjną,
 • analizę kandydatur przez Komisję Rekrutacyjną – w jej skład wchodzą: dyrektor szkoły, przedstawiciele zarządu SKT 15 STO, pedagog i psycholog szkolny oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

System rekrutacji do klas pierwszych – procedura kwalifikacyjna

System rekrutacji do klas pierwszych stosowany w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. im. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Poznaniu obejmuje:

 • spotkanie informacyjne dla rodziców w wyznaczonym terminie,
 • badanie dojrzałości szkolnej dziecka – przeprowadzane przez szkolnego pedagoga i psychologa,
 • zajęcia grupowe dla dzieci, których dotyczy nabór do szkoły podstawowej,
 • spotkanie rodziców z Komisją Rekrutacyjną.

Gdy decyzja Komisji Rekrutacyjnej będzie pozytywna, pierwszeństwo w naborze mają uczniowie, których rodzeństwo uczęszcza do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO.

Nabór do szkoły podstawowej w Poznaniu – co zrobić, gdy Twoje dziecko pomyślnie przejdzie rekrutację?

Wyniki rekrutacji do klas „zerowych” i pierwszych podajemy najpóźniej do 31 marca danego roku kalendarzowego. Kodowaną listę uczniów, którzy pozytywnie przeszli nabór do szkoły podstawowej, umieszczamy na naszej stronie internetowej.

Twoje dziecko znalazło się na liście uczniów? Pamiętaj, aby:

 • podpisać umowę o kształcenie dziecka – obowiązuje termin 7 dni od ogłoszenia listy uczniów przyjętych do szkoły,
 • dokonać opłat, które wynikają z warunków podpisanej umowy,
 • odebrać w sekretariacie szkoły opinię dotyczącą stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,
 • wziąć udział w zebraniu organizacyjnym z dyrekcją i wychowami klas,
 • dostarczyć (najpóźniej do 28 lutego) ewentualne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych (gdy Twoje dziecko takie posiada).

Gdy nie dopełnisz tych czynności w określonych terminach, oznacza to rezygnację z miejsca w szkole.

Rekrutacja uzupełniająca – Poznań

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu prowadzi nabór na liczbę miejsc, którymi dysponuje. Od 1 lutego rodzice mogą zapisywać swoje dzieci na listę rezerwową. Rekrutacja uzupełniająca jest przeprowadzana w razie ewentualnego zwolnienia miejsca przez przyjęte dzieci.

Od kiedy zapisy do szkoły podstawowej?

Zastanawiasz się, od kiedy zapisy do pierwszej klasy?  Kiedy rekrutacja do szkół podstawowych umożliwia składanie podań, dostarczanie dokumentów oraz podawanie wyników? Dokładne terminy zapisów do szkoły podstawowej ustalają organy zarządzające placówkami oświatowymi. Szkoły publiczne mają obowiązek podać do publicznej wiadomości termin na składanie podania do szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz termin ogłoszenia list dzieci przyjętych.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu jest zarządzana przez Koło Terenowe STO, dlatego nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania terminów obowiązujących w szkołach publicznych. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie naszej szkoły przez cały rok – zachęcamy do wcześniejszego aplikowania.

Do kiedy rekrutacja do szkoły podstawowej?

Do kiedy rekrutacja do szkół podstawowych? Organ zarządzający szkołą ma obowiązek podać ostateczny termin składania wniosków oraz najpóźniejszą datę na podanie listy uczniów, którzy pozytywnie przeszli nabór do szkoły podstawowej.

Nasza placówka podania dla poszczególnych roczników przyjmuje do 31 stycznia roku kalendarzowego właściwego do terminu rozpoczęcia nauki. Od 1 lutego zgłoszenia są wpisywane na listę rezerwową (do ewentualnej rekrutacji uzupełniającej).

Podania do Szkoły Podstawowej Poznań. Dlaczego warto aplikować do naszej szkoły?

Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych, odkrywania talentów każdego ucznia i ich szlifowania. Niewielkie klasy sprzyjają indywidualnemu podejściu. Kadra pedagogiczna promuje odpowiedzialną postawę wobec siebie i innych, a zajęcia prowadzone są w duchu wzajemnej pomocy, a nie niezdrowej rywalizacji. Oparta o nowoczesne metody nauka języków obcych, liczne kółka zainteresowań i bogaty program zajęć pozalekcyjnych pozwolą Twojemu dziecku zdobywać wiedzę, rozwijać się i nawiązywać przyjaźnie w bezpiecznym otoczeniu.

Cenisz podobne wartości? Zapraszamy do złożenia podania do szkoły podstawowej w Poznaniu, w której rodzice rzeczywiście mają duży wpływ życie szkolnej społeczności.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

F991D018 5172 4CF2 B0D8 E8FCA97075F7


  9F1F10E8 FFE7 4C65 82FB E295C64CDC9B

 38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

fundusze

logo ose large

FB IMG 1662611034550 

Współpracujemy z:

   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F