3 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Metody pracy na lekcji języka obcego Poznań

Poziomy znajomości języka obcego w klasyfikacji ESOKJ - umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu osiągane przez uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej
im. św. Urszuli Ledóchowskiej nr 1 w Poznaniu STO  

przez cały cykl kształcenia 

W Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu na lekcjach języka obcego stosujemy nowoczesne metody pracy, dopasowane do wieku uczniów i poziomu ich zaawansowania. Nasz program języków:

 • angielskiego,
 • niemieckiego, 
 • hiszpańskiego,
 • francuskiego

spełniają wszystkie wymagania MEiN i równocześnie pozwala zdobywać umiejętności dostosowane do odpowiednich poziomów znajomości języka obcego w klasyfikacji ESOKJ. Jednocześnie nauczyciele dbają nie tylko o zasady formalne, ale starają się zafascynować dzieci oraz młodzież pięknem nauczanego języka i urozmaicać zajęcia, stosując nowoczesne techniki nauczania języków obcych.

W lekcjach wykorzystujemy obraz, ruch i dźwięk, nawiązujemy do treści z innych przedmiotów oraz zainteresowań współczesnej młodzieży. Współpracujemy z innymi szkołami, organizujemy szkolne konkursy językowe, bierzemy udział w licznych olimpiadach zewnętrznych i obcojęzycznych wydarzeniach kulturalnych. Doskonale wiemy, jak ważne jest zanurzenie się w kulturze danego kraju, dlatego standardowe metody i techniki nauczania języka obcego wzbogacamy o wymiany i zagraniczne wyjazdy językowe. Współpracujemy m.in. z North West Academy z Derry z Irlandii Północnej, Colegio Maravillas Benálmadena w Hiszpanii czy Infinity English College – Kanturk w Republice Irlandii. Dzięki akredytacji w programie Erasmus+ uczestniczymy w licznych wyjazdach i wymianach międzynarodowych dofinansowanych ze środków unijnych.
Poznaj metody pracy na lekcji języka obcego stosowane w naszej szkole podstawowej. Przekonaj się, co możemy zaproponować Twojemu dziecku, w jaki sposób wspierać jego naukę, umiejętności i rozwój oraz zarażać pasją do języków.

Ogólne cele kształcenia językowego w Społecznej Szkole podstawowej nr 1 w Poznaniu

Nauka języków obcych jest bardzo ważnym elementem współczesnej edukacji i procentuje w późniejszym życiu. Już od najmłodszych lat warto ją zaplanować w taki sposób, aby zainteresować dziecko zagraniczną kulturą i stworzyć atmosferę nawiązującą do danego kraju. Dzięki temu można sprawić, że najmłodsi nie tylko z ciekawością będą poznawać nowe słówka i zasady gramatyczne, ale przede wszystkim przełamią barierę językową i będą swobodnie porozumiewać się w obcym języku. Metody pracy na lekcji języka obcego stosowane w naszej szkole mają zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy, uczyć pracy grupowej i samodzielnej, wspierać rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz społecznych.
Doskonale wiemy, że techniki nauczania języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub innego języka obcego muszą zostać dostosowane przede wszystkim do poziomu rozwoju ucznia, jego ogólnej wiedzy i poziomu znajomości zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie. Z tego powodu zupełnie inaczej prowadzone są lekcje w klasach 0-3, 4 oraz 5-8.


Najmłodsze dzieci są w okresie, gdy człowiekiem kieruje ogromna ciekawość i chęć poznawania, dlatego podczas zajęć wykorzystujemy tę naturalną cechę dziecka. Jednocześnie 6- czy 7-latki są niecierpliwe i szybko się nudzą, dlatego bardzo ważne jest, aby metody pracy na lekcji nie polegały na żmudnym powtarzaniu słówek, ale były oparte na multisensoryczności. Dźwięki, obrazy czy ruch urozmaicają lekcję i sprawiają, że dziecko zaczyna traktować naukę nie jako przykry obowiązek, ale zabawę i fascynującą przygodę.
Starsza młodzież jest w stanie przez dłuższy czas skupić się na materiale, dlatego podczas lekcji może przyswajać zasady gramatyczne, prawidłową pisownię i formułowanie spójnych wypowiedzi.


Opracowane metody i techniki nauczania języka obcego na I etapie edukacyjnym mają na celu:

 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • rozbudzenie zainteresowania językiem obcym,
 • skuteczne porozumiewanie się w języku obcym,
 • budowanie postawy tolerancji, otwartości wobec kultur, języków i innych narodowości.


Celem II etapu edukacyjnego są:
znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i

 • fonetycznych),
 • rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • tworzenie wypowiedzi (krótkie, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne),
 • reagowanie na wypowiedzi (ustnie w rozmowie lub pisemnie w formie prostego tekstu),
 • przetwarzanie wypowiedzi.


Powyższe cele są realizowane w następujących warunkach:

 • stwarzamy zachętę do działania poprzez dobór odpowiednich materiałów dydaktycznych interesujących dla ucznia,
 • tworzymy przyjazną atmosferę podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • kształtujemy wszystkie sprawności językowe: rozumienie tekstu słuchanego, budowanie wypowiedzi ustnej, rozumienie tekstu czytanego i budowanie wypowiedzi pisemnej,
 • nawiązujemy do treści z innych przedmiotów,
 • wykorzystujemy multisensoryczność w nauczaniu: dźwięk, obraz, ruch,
 • stosujemy różnorakie metody pracy i kształtujemy kompetencje społeczne uczniów,
 • wykorzystujemy język jako środek komunikacji podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • korzystamy z autentycznych materiałów.

Metody pracy na lekcji języka obcego – program dopasowany do klasyfikacji ESOKJ


Metody i techniki nauczania języka obcego dobieramy w taki sposób, aby zrealizować z uczniami obowiązującym program, zachęcić ich do pracy w klasie oraz samodzielnego utrwalania materiału. Celem naszych zajęć jest przekazanie umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu w taki sposób, aby po zakończeniu kolejnych etapów edukacji nasi uczniowie opanowali język na przypisanym do niego poziomie znajomości w klasyfikacji ESOKJ. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (z ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) został wprowadzony przez Radę Europy w celu usystematyzowania poziomów nauczania.
Po zakończeniu nauki na konkretnym poziomie i weryfikacji zdobytej wiedzy każdy uczeń powinien posiadać ściśle określone umiejętności językowe:

 • A1 – poziom początkujący,
 • A2 – poziom podstawowy (przed średniozaawansowany),
 • B1 – poziom niższy średniozaawansowany,
 • B2 – wyższy średniozaawansowany,
 • C1 – zaawansowany,
 • C2 – biegły (profesjonalny).

Stosowane techniki nauczania języka obcego dopasowujemy do wieku i poziomu rozwoju dzieci oraz młodzieży z poszczególnych klas szkoły podstawowej. Angielski jest językiem obowiązkowym już od początku edukacji. Różne wymiary lekcyjne zostały dopasowane dla uczniów klas 0-3, 4 oraz 5-8. W klasach 5-8 dzieci zostają podzielone na 2 grupy na podstawie testu pozwalającego określić poziom wiedzy uzyskanej w dotychczasowym toku edukacji.
Metody pracy na lekcji języka obcego stosowane w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu mają na celu uzyskanie u dzieci i młodzieży kończących poszczególne klasy umiejętności przypisanych do poziomów:

A1 (poziom początkujący, Beginner)

Dziecko zna najważniejsze zwroty i wyrażenia potoczne stosowane w codziennym życiu i potrafi je zastosować w praktyce. Podczas konwersacji uczeń umie się przedstawić, zadać pytania dotyczące codziennego funkcjonowania (dotyczące m.in. swojego miejsca zamieszkania, otaczających go ludzi czy użytkowanych na co dzień przedmiotów). Osoba, która opanowała język obcy na poziomie A1 prowadzi rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i wyraźnie oraz pomaga w konwersacji (np. powtarza niezrozumiane zdania).

A2 (podstawowy, Pre-Intermediate)

Uczeń dobrze rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi rozmawiać w języku obcym z wykorzystaniem popularnych wyrażeń dotyczących życia codziennego. Umie pozyskać informacje o swoim rozmówcy i jego rodzinie. Wie jak zrobić zakupy czy zapytać o otoczenie. Dobrze porozumiewa się w rutynowych sytuacjach, które dotyczące typowych tematów. Osoba, która opanowała język obcy na poziomie A2, potrafi opisywać swoje otoczenie (np. dom, szkołę) oraz poruszać tematykę dotyczącą potrzeb codziennego życia.

 

B1 (poziom niższy średniozaawansowany, Intermediate)

Osoba uzyskująca ten poziom znajomości języka obcego dobrze rozumie jasne i standardowe wypowiedzi dotyczące spraw oraz zdarzeń typowych. Uczeń potrafi odczytać wątki poruszane przez rozmówcę na temat szkoły, pracy, czasu wolnego czy codziennego życia. Umie także porozumieć się z obcokrajowcami i zapytać o ważne wskazówki, gdy podróżuje po rejonie, gdzie ludzie posługują się danym językiem obcym. Tworzy proste, ale spójne wypowiedzi na temat swoich doświadczeń, zainteresowań, otaczających go wydarzeń, marzeń czy inspiracji. Umie również w zwięzły sposób uzasadniać swoje opinie.


Metody i techniki nauczania języka angielskiego w naszej szkole mają na celu osiągnięcie przez uczniów następujących poziomów:

 • klasy 0-3 – A1,
 • klasa 4 – A1+,
 • klasa 5 – A2,
 • klasa 6 – A2+,
 • klasa 7 – B1,
 • klasa 8 – B1+.


W klasie czwartej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego. W naszej szkole do wyboru pozostaje język hiszpański, niemiecki lub francuski. Uczniowie osiągają następujący poziom znajomości II języka:

 • klasa 4 – A1,
 • klasa 5 – A1+,
 • klasa 6-7 – A2,
 • klasa 8 – A2+

Metody i techniki nauczania języka angielskiego i innych języków obcych – metoda CLIL

W Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 Poznaniu naukę angielskiego dzieci rozpoczynają od samego początku edukacji. Jest to język obowiązkowy nauczany w klasach 0-8. Metody pracy na lekcji języka angielskiego dopasowane są do wieku uczniów i uzyskiwanego przez nich poziomu. W klasie 4 wprowadzany jest drugi język obcy (do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański).
W codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą nasi nauczyciele wykorzystują metodę CLIL – Content and Language Integrated Learning rekomendowaną przez Komisję Europejską. Jej głównym założeniem jest zintegrowane kształcenie przedmiotowe łączące elementy języka obcego z jednoczesnym przekazywaniem treści z innych dziedzin.


Lekcje przyjmują głównie charakter warsztatowy i ćwiczeniowy, co pozwala uczniom w praktyce wykorzystywać nowe słówka oraz zdobywaną wiedzę. Celem tej metody i techniki nauczania języka angielskiego (oraz innych języków obcych) jest upodobnienie szkolnych lekcji do naturalnego poznawania języka obcego (w podobny sposób jak we wczesnym dzieciństwie uczyliśmy się polskiego). Słówka i gramatykę uczniowie poznają niejako „przy okazji”. Tematy wzięte są z prawdziwego życia i oparte na autentycznych materiałach. Nasi uczniowie pracują wspólnie z całą klasą i w mniejszych grupach roboczych. Podczas lekcji wykorzystujemy również muzykę, obrazy, prezentacje video i liczne ćwiczenia aktywizujące dzieci.
Zaletą tej metody pracy na lekcji języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego prowadzonej w naszej szkole jest:

 • naturalne przyswajanie słówek i gramatyki podczas realizacji tematów o tematyce pasjonującej uczniów,
 • nauka języka obcego połączona ze zdobywaniem wiedzy z innych przedmiotów (np. muzyki, geografii czy matematyki),
 • skupienie się na dyskusjach (na linii nauczyciel-uczniowie oraz pomiędzy całą klasą), które przełamują barierę komunikacyjną,
 • rozwój umiejętności społecznych i nauka pracy w grupach,
 • wspieranie kreatywnego myślenia (uczniowie rozwiązują problemy),
 • stopniowe budowanie wiedzy,
 • brak skupienia się na suchej teorii – słownictwo i nowe zasady gramatyczne są wprowadzane przy okazji realizacji ciekawych tematów, a nie sztucznych rozmówek przygotowanych w podręczniku tylko po to, aby przekazać dzieciom obowiązujące reguły,
 • metoda dopasowana do różnych potrzeb uczniów (zarówno tych uzdolnionych językowo, jak i tych, którzy są nieco mniej zmotywowani).

Metody pracy na lekcji języka obcego – czym wyróżniają się lekcje w naszej szkole?

Dbamy metody pracy na lekcji angielskiego dobrze przygotowywały do egzaminów końcowych i pozwalały osiągać wysokie wyniki, ale zarazem były dopasowane do zainteresowań młodzieży oraz realiów współczesnej rzeczywistości. Nasi nauczyciele to lektorzy posiadający odpowiednie kompetencje, a jednocześnie pasjonujący się kulturą nauczanego języka i potrafiący zarazić uczniów swoim zamiłowaniem.
Skupiamy się nie tylko na realizacji podstawy programowej, ale dbamy, aby lekcje obowiązkowe i dodatkowe były ciekawe dla uczniów. Wykorzystujemy CLIL – Content and Language Integrated Learning – coraz popularniejszą metodę nauczania języka obcego, która skupia się na naturalnym zdobywaniu wszechstronnej wiedzy w obcym języku.
Sprawdzone techniki nauczania języków obcych w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu wzbogacamy udziałem w licznych konkursach językowych, organizacją warsztatów, dostępem do konwersacji. Organizujemy również zagraniczne wyjazdy językowe, bierzemy udział wymianach oraz interesujących wydarzeniach kulturalnych (np. w Corocznym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w języku angielskim).
Wspólnie z nami Twoje dziecko nie tylko osiągnie poziom znajomości języka dopasowany do poszczególnych etapów edukacji, ale i zaszczepimy w nim zamiłowanie do dalszej nauki.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

F991D018 5172 4CF2 B0D8 E8FCA97075F7


  9F1F10E8 FFE7 4C65 82FB E295C64CDC9B

 38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

fundusze

logo ose large

FB IMG 1662611034550 

Współpracujemy z:

   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F