22 maja 202261 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Poziomy znajomości języka obcego w klasyfikacji ESOKJ - umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu osiągane przez uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej
im. św. Urszuli Ledóchowskiej nr 1 w Poznaniu STO  

przez cały cykl kształcenia POZIOM POCZĄTKUJĄCY 

A1 Beginner 

A2 Pre-Intermediate 

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY 

B1 Intermediate 

A1 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
Ogólne cele kształcenia językowego

I etap edukacyjny

- wszechstronny rozwój dziecka

- rozbudzenie zainteresowania językiem obcym

- skuteczne porozumiewanie się w języku obcym

- budowanie postawy tolerancji, otwartości wobec kultur, języków i innych narodowości

II etap edukacyjny

- znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i 

fonetycznych)

- rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych

- tworzenie wypowiedzi (krótkie, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne)

- reagowanie na wypowiedzi (ustnie w rozmowie lub pisemnie w formie prostego tekstu)

- przetwarzanie wypowiedzi

Powyższe cele są realizowane w następujących warunkach:

- nauczyciel stwarza zachętę do działania poprzez dobór odpowiednich materiałów 

dydaktycznych interesujących dla ucznia

- nauczyciel stwarza przyjazną atmosferę podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

- kształtowane są wszystkie sprawności językowych: rozumienie tekstu słuchanego, 

budowanie wypowiedzi ustnej, rozumienie tekstu czytanego i budowanie wypowiedzi 

pisemnej

- nawiązuje się do treści z innych przedmiotów

- stosuje się multisensoryczność w nauczaniu: dźwięk, obraz, ruch

- stosuje się różnorakie metody pracy  i kształtuje się kompetencje społeczne uczniów 

- wykorzystuje się język jako środek komunikacji podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

- korzystanie z autentycznych materiałówJĘZYK ANGIELSKI - I JĘZYK OBCY 

obowiązkowy 

 1. Nauczanie w klasach 0-3, 5-8 w wymiarze 4 godzin lekcyjnych 
 2. Nauczanie w klasach 4 - 3 godziny lekcyjne 
 3. Nauczanie w klasach 3-8 w dwóch grupach
 4. Podział na grupy na podstawie testu poziomującego w klasach 5-8 
 5. Klasy 3-8 korzystają z podręczników wydawnictwa Pearson 
 6. Klasy 0-2 korzystają z podręczników wydawnictwa Cambridge 
 7. Uczniowie klas 0-3 osiągają poziom znajomości języka angielskiego A1
 8. Uczniowie klas 4 osiągają poziom znajomości języka angielskiego A1+
 9. Uczniowie klas 5 osiągają poziom znajomości języka angielskiego A2
 10. Uczniowie klas 6 osiągają poziom znajomości języka angielskiego A2+
 11. Uczniowie klas 7 osiągają poziom znajomości języka angielskiego B1
 12. Uczniowie klas 8 osiągają poziom znajomości języka angielskiego B1+
 13. Egzaminy PTE Young Learners dla chętnych uczniów z klas 5-8
 14. Konwersacje w języku angielskim 1 h tygodniowo - tematyka skorelowana z realizowanym programem 
 15. Wyjazdy językowe - Współpraca z North West Academy z Derry z Irlandii Północnej 
 16. Coroczny Festiwal Filmów Krótkometrażowych w języku angielskim 
 17. Stosowanie metody CLIL Content and Language integrated learning 
 18. Współpraca z innymi szkołami - wymiana doświadczeń 
 19. Udział uczniów w następujących w konkursach: 

 • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas 7 i 8 
 • Olimpiada języka angielskiego dla juniorów dla uczniów klas 7 i 8
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOCUS AUTUMN dla uczniów klas 5-8
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego FOX dla uczniów klas 3-8
 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów klas 4-8
 • Szkolny Konkurs “Mistrz Słówek” dla uczniów klas 2-3
 • Ogólnopolski konkurs języka angielskiego “Melting Pot” dla uczniów klas 2 i 3 
 • Międzyszkolny konkurs “Kolory Sceny”
 • Konkurs recytatorski poezji irlandzkiej dla uczniów klas 7 i 8
 • Szkolny konkurs recytatorski poezji w języku angielskim dla uczniów klas 7 i 8
 • Szkolny konkurs krasomówczy”PUBLIC SPEAKING CONTEST” dla uczniów klas 7 i 8 

JĘZYK HISZPAŃSKI - II JĘZYK OBCY 

do wyboru 

 1. Nauczany w klasach 4-8 w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu 
 2. Uczniowie klas 4 osiągają poziom znajomości języka hiszpańskiego A1
 3. Uczniowie klas 5 osiągają poziom znajomości języka hiszpańskiego A1+
 4. Uczniowie klas 6-7 osiągają poziom znajomości języka hiszpańskiego A2
 5. Uczniowie klas 8 osiągają poziom znajomości języka hiszpańskiego A2+
 6. Egzaminy DELE ESCOLAR  A1, 2/B1 dla chętnych uczniów z klas 6-8
 7. Wyjazdy językowe - Colegio Maravillas Benálmadena Hiszpania 
 8. Wymiana z Hiszpanią - Colegio Inmaculada w Alicante 
 9. Stosowanie metody CLIL Content and Language integrated learning 
 10. Współpraca z innymi szkołami - wymiana doświadczeń 
 11. Udział uczniów w następujących w konkursach: 

 • Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego
 • Szkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego dla uczniów klas 4 
 • Szkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego dla uczniów klas 5
 • Szkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego dla uczniów klas 6 
 • Szkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego dla uczniów klas 7 
 • Szkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego dla uczniów klas 8
JĘZYK FRANCUSKI - II JĘZYK OBCY 

do wyboru 

 1. Nauczany w klasach 4-8 w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo 
 2. Uczniowie klas 4 osiągają poziom znajomości języka francuskiego A1
 3. Uczniowie klas 5 osiągają poziom znajomości języka francuskiego A1+
 4. Uczniowie klas 6-7 osiągają poziom znajomości języka francuskiego A2
 5. Uczniowie klas 8 osiągają poziom znajomości języka francuskiego A2+
 6. Egzaminy z języka francuskiego dla chętnych uczniów DELF PRIM (dla uczniów w wieku 8-12 lat) poziomu  A1, A2/B1
 7. Egzaminy z języka francuskiego dla chętnych uczniów DELF Junior (dla uczniów od 13-16 lat) poziomy A1, A2/B1
 8. Wyjazdy językowe wspólny dla uczniów języka francuskiego i języka niemieckiego 

Infinity English College - Kanturk, Republika Irlandii 

 1. Stosowanie metody CLIL Content and Language integrated learning 
 2. Współpraca z innymi szkołami - wymiana doświadczeń 
 3. Udział uczniów w następujących w konkursach: 

“Mistrz Translacji”szkolny konkurs języka francuskiego dla uczniów klas 4-8

Szkolny Konkurs - Francuski w przysłowiach 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Paryżu dla uczniów klas 4

Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji dla uczniów klas 5

Szkolny Konkurs Wiedzy o cywilizacji, geografii i historii Francji dla uczniów klas 6

Szkolny Konkurs Wiedzy o krajach frankofońskich dla klas 7

JĘZYK NIEMIECKI - II JĘZYK OBCY 

do wyboru 

 1. Nauczany w klasach 4-8 w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo 
 2. Uczniowie klas 4 osiągają poziom znajomości języka niemieckiego A1
 3. Uczniowie klas 5 osiągają poziom znajomości języka niemieckiego A1+
 4. Uczniowie klas 6-7 osiągają poziom znajomości języka niemieckiego A2
 5. Uczniowie klas 8 osiągają poziom znajomości języka niemieckiego A2+

 1. Egzaminy z języka niemieckiego dla chętnych uczniów GOETHE ZERTIFIKAT A1–  Fit  in  Deutsch  1
 2. Współpraca z niemiecką szkołą vhs Volkshochschule Emden 
 3. Wyjazdy językowe wspólny dla uczniów języka francuskiego i języka niemieckiego 

Infinity English College - Kanturk, Republika Irlandii 

 1. Stosowanie metody CLIL Content and Language integrated learning 
 2. Współpraca z innymi szkołami - wymiana doświadczeń 
 3. Organizacja Międzyszkolnego Konkurs Języka  Niemieckiego „ŚPIEWAM I RECYTUJĘ PO  NIEMIECKU”
 4. Udział uczniów w następujących w konkursach: 

 • Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 
 • Konkurs Języka Niemieckiego  „ Mistrz Translacji”
 • Międzyszkolny Konkurs Języka  Niemieckiego „ŚPIEWAM I RECYTUJĘ PO  NIEMIECKU”
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego ALBUS
 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla uczniów klas 4 -7
 • Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas 6-7 „Mistrz przekładu”
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” 
 • Szkolny Konkurs dla kl. 7-8 “Język niemiecki w przysłowiach”
 • Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Słownictwo” dla klas  5-8PODSUMOWANIE

WYNIKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGANE NA EGZAMINACH KOŃCOWYCH: 

2019 wynik szkoły poziom podstawowy gimnazjum 98%

2019 wynik szkoły poziom rozszerzony gimnazjum 92 %

2019 wynik szkoły egzamin ósmoklasisty 95 %

2018 wynik szkoły poziom podstawowy gimnazjum 98%

2018 wynik szkoły poziom rozszerzony gimnazjum 88%

WYNIKI Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO OSIĄGANE NA EGZAMINACH KOŃCOWYCH: 

2019 wynik szkoły egzamin ósmoklasisty 100 %

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

F991D018 5172 4CF2 B0D8 E8FCA97075F7


  9F1F10E8 FFE7 4C65 82FB E295C64CDC9B

38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

 

fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F